Posiadasz sklep internetowy i prowadzisz w nim tylko sprzedaż wysyłkową? A może jednak dopiero co planujesz otworzenie takiego biznesu?
Zastanawiałeś się już czy potrzebujesz ewidencjonować sprzedaż swoich towarów bądź usług za pomocą kasy fiskalnej?

 

Sprzedaż towarów i usług w internecie może zostać objęta zwolnieniem z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Aby jednak takie uzyskać należy spełnić kilka warunków:

1. LIMIT OBROTÓW

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym podatników:

a) u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
b) rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Uwaga! Kwestie związane ze zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmioty zwolnione.

2. PŁATNOŚCI ZA TOWAR/USŁUGI

Jak wspomniano już wyżej, Ministerstwo Finansów nie zniosło zwolnienia z kas fiskalnych dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Oczywiście, by korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

“dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

 

Są jednak sytuacje, w których pomimo spełnienia powyższych warunków nie przysługuje nam zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej. Są nimi:

1. SPRZEDAŻ TOWARÓW/USŁUG OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWĄ EWIDENCJĄ SPRZEDAŻY PRZY POMOCY KASY FISKALNEJ

Jak zostało wspomniane, ustawodawca określił katalog towarów, które bezwzględnie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. Wśród nich można wymienić:

a) dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

b) świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

3. POBRANIE ZAPŁATY

Korzystając ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki. Ponadto jeśli zapłata za transakcję zostanie dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą, pozbawia to prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet.

Jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, a kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu. W związku z czym przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i wystawić paragon dla odbiorcy. Powodem tego jest fakt, iż w tej sytuacji dostawa towaru nie odbywa się za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej.

 

 

Kontakt: