Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Zgodnie z nowymi przepisami Tewoje e sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W tym celu firma Comarch przygotowała program e-Sprawozdania.

Comarch e-Sprawozdania to narzędzie które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.W tej wersji aplikacji umożliwiamy składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla Twojegbiura rachunkowego! Program, który spełnia wymogi stawiane przez ustawodawcę w zakresie e-sprawozdań finansowych, wsparliśmy dodatkowo takimi funkcjonalnościami jak walidator pliku XML, możliwość dodania nowych pozycji/linii do zestawień, przygotowanie e-sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni czy możliwość tworzenia paczek sprawozdawczych.

Dzięki temu Twoje biuro rachunkowe będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz! Posiadając jedną licencję na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:
 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 • bilansu (oddzielnie aktywnego i pasywnego);
 • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim);
 • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego;
 • pozostałych not i objaśnień.

Wkrótce dostępne także będzie:

 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem – możliwość podpisu bezpośrednio z naszej aplikacji;
 • Łatwy dostęp do zatwierdzonych sprawozdań z lat poprzednich;
 • Obsługa kolejnych schematów e-Sprawozdań Finansowych (m.in. sprawozdania skonsolidowane oraz NGO);
 • Możliwość określenia statusu tworzonego sprawozdania finansowego;
 • Tworzenie paczek sprawozdawczych – czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;
 • Tworzenie dashboardów z analizą wskaźnikową sprawozdania finansowego;
 • Możliwość exportu szablonu (np. w formie dokumentu MS Excel) danych liczbowych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.